رفتن به محتوای اصلی
x

افزایش سطح خونی تری‌نیترو تولوئن و NT-proBNP می‌تواند به عنوان پیش بینی کننده پیشرفت نفروپاتی دیابتی در افراد دیابتی در نظر گرفته شود.

نفروپاتی دیابتی علت اصلی بیماری کلیوی مرحله نهایی‌، قلبی عروقی و مرگ و میر زودرس در سراسر جهان است‌. پیش آگهی نفروپاتی دیابتی برای مدیریت بهتر بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن به مرحله نهایی بیماری بسیار مهم است. اگرچه فیلتراسیون گلومرولی و آلبومینوری اغلب به عنوان شاخص‌های اصلی نفروپاتی دیابتی در نظر گرفته می‌شوند، اما هر کدام کمبودهای خاص خود را دارند. بنابراین، یک نیاز برآورده نشده برای شناسایی نشانگرهای زیستی جدید و کارآمدی وجود دارد که بتوانند پیشرفت نفروپاتی دیابتی را پیش‌بینی کنند. هدف از این مطالعه، بررسی پیشرفت نارسایی کلیوی در بیماران دیابتی به کمک مارکرهای قلبی بود. جستجوی کامل پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus، و Web of Science انجام شد. برای NT-proBNP‌  17کارآزمایی آینده‌نگر و برای تری نیترو تولوئن  11 کارآزمایی آینده‌نگر در متاآنالیز قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، افزایش سطح خونی تری‌نیترو تولوئن و NT-proBNP می‌تواند به عنوان پیش بینی کننده پیشرفت نفروپاتی دیابتی در افراد دیابتی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: ترپونین | بیومارکر های پیش بینی کننده ی قلبی | نفروواتی دیابتی | NT-proBNP |

گروه های مخاطب: سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی پیشرفت نارسایی کلیوی در بیماران دیابتی به کمک مارکرهای قلبی: متاآنالیز مطالعات کوهورت (فراخوان مطالعات مروری)

مجری اصلی: امیر روئین تن   |   همکاران: یوسف قیصری، عالیه غلامی نژاد، صبا شفیعی زادگان   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/10/10   |   کد طرح: 140158

English article: The Potential of Cardiac Biomarkers, NT-ProBNP and Troponin T, in Predicting the Progression of Nephropathy in Diabetic Patients: A Meta‐Analysis of Prospective Cohort Studies

نوع پژوهش
تازه های پژوهش