رفتن به محتوای اصلی
x

دیابت و مصرف کورتون از عوامل خطر شایع کاهش تراکم استخوان هستند.

پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستمیک است که در آن ساختار درونی و توانایی استخوان در برطرف کردن آسیب‌های روزانه وارده به آن؛ دچار نقص می‌شود. یائسگی‌ یک دوره حیاتی و تاثیرگذار بر سلامت استخوان است که باعث از دست رفتن سریع توده استخوانی و افزایش ریسک شکستگی در زنان یائسه می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی الگوی فراوانی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان الزهرا اصفهان بود. ٣٨٤ نفر از بین زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان الزهرا اصفهان انتخاب و اطلاعات بیماران از پرونده آنان استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد، با افزایش سن، بیماری دیابت، مصرف کورتون، بیماری اتوایمیون و سابقه قبلی شکستگی استخوان ران شانس استئوپنی و پوکی استخوان در زنان یائسه به شدت افزایش می‌یابد. از بین عوامل خطر شناخته شده‌ در بین زنان یائسه مورد مطالعه؛ بیماری دیابت دارای بیشترین شیوع و پس از آن مصرف کورتون قرار دارد.

کلیدواژه ها: پوکی استخوان | تراکم استخوان | یائسگی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی الگوی فراوانی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان الزهرا اصفهان طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

مجری اصلی: بهرام پاکزاد   |   همکاران: گلاره پارسایی، جلال کریمی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/9/5   |   کد طرح: ۳۹۹۴۸۹

مقاله فارسی: بررسی الگوی فراوانی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان الزهرا اصفهان طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹٨.

نوع پژوهش
تازه های پژوهش