رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی می‌تواند به ارتقا سلامت روان زوجین نابارور کمک کند.

راهکارهای مقابله‌ای که هر یک از زوجین برای تعدیل بحران ناباروری استفاده می‌کنند با اثرات متفاوتی بر سلامت روان همسر همراه هستند. راهکارهای مقابله‌ای ممکن است دارای اثر محافظتی باشند در حالیکه برخی دیگر می‌توانند ناسازگاری عاطفی را در زوج‌های نابارور افزایش دهند. توجه به اینکه راهکارهای مقابله‌ای اثرات متفاوتی بر سلامت روان افراد دارد، توجه به استراتژی‌های مقابله‌ای باید یک هدف مهم در درمان ناباروری باشد که لازم است در بستر اجتماعی و فرهنگی خاص هر جامعه بررسی شوند. هدف از این مطالعه، تدوین و ارزیابی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی بود.‌ جمع‌آوری اطلاعات با 26 مصاحبه نیمه ساختار‌یافته فردی، 5 مصاحبه زوجی و دو گروه بحث گروهی متمرکز انجام شد. پیش‌نویس اولیه راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی تهیه شد. پرسشنامه راهکارهای مقابله با ناباروری طراحی و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه کمی با حضور 400 نفر(شامل200 زوج) انجام شد. روایی سازه با تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی انجام و دو عامل بهزیستی با ناباروری و تعامل پویای زوجین از آن استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد، به کارگیری راهکارهای مقابله‌ای سازگارانه می‌تواند به ارتقا سلامت روان و سازگاری بیشتر زوجین نابارور کمک کند.

کلیدواژه ها: رویکرد زوجی | راهکار مقابله ای | ناباروری | زوج نابارور |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: تدوین و ارزیابی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی: یک مطالعه ترکیبی

مجری اصلی: اشرف کاظمی   |   همکاران: محمدرضا عابدی، مرضیه رییسی   |  تاریخ اتمام طرح: 1402/8/14  |   کد طرح: 3991057

English article: Spouse’s coping strategies mediate the relationship between women’s coping strategies and their psychological health among infertile couples

نوع پژوهش
تازه های پژوهش