رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس وب سایت معاونتهای تحقیقات و فناوری سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهـرود

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـکده علـوم پزشـكی شوشتـر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـگاه علـوم پزشـكی کاشان

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـگاه علـوم پزشـكی کردستان

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمان

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمانشاه

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـکده علـوم پزشـكی گراش

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـکده علـوم پزشـكی مراغه

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـکده علـوم پزشـكی هرمزگان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاونت تحقيقات و فناوری دانشـگاه علـوم پزشـكی شـهيد صـدوقی يـزد