رفتن به محتوای اصلی
x

اضافه وزن و چاقی بر روی سطح هوش کودکان تاثیر دارد.

چاقی به دلیل ایجاد مشکلات متعدد در سال‌های بعد زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله مواردی که توسط مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، بهره هوشی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با بهره هوشی در کودکان ۱۲-۷ساله‌ی اصفهانی بود. ۹۷۱ نفر از دانش آموزان ۱۲-۷ ساله‌ی شهر اصفهان بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، چاقی عمومی با سطح هوش پس از کنترل عوامل مخدوش‌گر ارتباط معنی‌داری ندارد. اما ارتباط معنی‌داری بین چاقی شکمی و سطح هوش وجود دارد.

 

عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با بهره هوشی در کودکان ۱۲-۷ساله ی اصفهانی

مجری اصلی: سیمین احسانی

کد طرح: ۱۹۱۰۷۴

English article: Caesarean delivery is associated with childhood general obesity but not abdominal obesity in Iranian elementary school children