رفتن به محتوای اصلی
x

پلی مورفیسم ژن (rs5029937‏)TNFAIP3 درافزایش ریسک روماتوبید آرتریت موثراست.

بیماری آرتریت روماتوبید یک‌ بیماری پیشرونده و خودایمن شایع است که تحقیقات مختلف نشان دهنده نقش مهم تاثیر ژنتیک در ایجاد آن است. چندین ژن و از جمله مهمترین آن پلی‌مورفیسم (rs5029937‏)TNFAIP3 در افزایش ریسک ابتلا به آرتریت روماتوئید نقش بسزایی داشته است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن(rs5029937‏) TNFAIP3 و ریسک روماتوبید آرتریت در مقایسه با افراد کنترل سالم بود. ۵۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، بیماری آرتریت روماتوبید یک بیماری پیشرونده و بسیار شایع و ناتوان کننده  است.

عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن(rs5029937‏) TNFAIP3 و ریسک روماتوبید آرتریت در مقایسه با افراد کنترل سالم مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان

مجری اصلی: هادی کریم زاده 

کد طرح: ۳۹۷۰۸۸

English article: Single nucleotide polymorphism rs5029937 in TNFAIP3 gene is correlated with risk of rheumatoid arthritis