اعضا دبیرخانه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اعضا کمیته سازمانی اخلاق دانشکده پزشکی

اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اعضای کمیته سازمانی اخلاق در معاونت تحقیقات و فن آوری