شهپر توانا

کارشناس مشاور روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱ - ۳۶۶۸۶۹۷۴ - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸ - ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی: tavana@mail.mui.ac.ir

 

زهرا امامی

کارشناس روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱  - ۳۶۶۸۶۹۷۴  - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸ - ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی:emami@mail.mui.ac.ir

International@mui.ac.ir                                                                         

 

لیلا برومند

کارشناس روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۶۶۸۶۹۷۴- ۰۳۱

 

 

دکتر منصور شبان آزاد

کارشناس توسعه سلامت

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱- ۳۶۶۸۶۹۷۴ - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸-۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی:m2shazad@hotmail.com

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶